Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi


«Hüquq və İnkişaf» ictimai birliyinin cavabdeh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı «Normativ xarakterli aktın qismən etibarsız sayılmasına dair» iddiası

Bölmə: 2013 Prezident seçkiləri ilə bağlı Ali Məhkəmənin qərarları 29.08.2013 12:35
 • Azərbaycan Respublikası adından
  Q Ə R A R
   
  Bakı şəhəri                                                     29 avqust 2013-cü il
   
  Azərbaycan Respublikası
  Ali Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyası
   
  hakimlər Hüseynov İlqar Kamil oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Rəsulbəyova Nigar İmran qızı və Nəbizadə Rahib Sahib oğlundan ibarət tərkibdə,
  Əliyev Vasib Məmməd oğlunun katibliyi
  İddiaçının nümayəndəsi - «Hüquq və İnkişaf» İctimai Birliyinin sədri Həsənov Hafiz Bəşir oğlunun
  İddiaçının vəkili Zülfüqarov Rüstəm Məhəmməd oğlunun
  Cavabdehin nümayəndəsi və vəkili İbrahimov Ramiz Hilal oğlunun iştirakları ilə
   
  İddiaçı «Hüquq və İnkişaf» İctimai Birliyinin cavabdeh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı «normativ xarakterli aktın qismən etibarsız sayılmasına dair» iddiası üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 12 avqust 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1299/2013 №-li qərardadından iddiaçı tərəfindən verilmiş kassasiya şikayətinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq
   
  m ü ə y y ə n   e t d i:
   
  İddiaçı cavabdehə qarşı iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edərək Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü il tarixli 5/32 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları»nın 1.3-cü, 2.1-ci, 2.3-cü bəndlərinin və 2.2.2-ci yarımbəndinin etibarsız (qüvvədən düşmüş) hesab edilməsi barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.
  İddia onunla əsaslandırılmışdır ki, «Hüquq və İnkişaf» İctimai Birliyi ilk dəfə olaraq 09 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində, 2014-cü ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində və 2015-ci ilin noyabrında keçiriləcək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə "exit-poll" keçirmək istəyir. Bunun üçün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasında "exit-poll" keçirən təşkilat kimi akkreditasiyadan keçməlidir. Lakin «Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları»nın (bundan sonra "Qaydalar" adlandırılacaq) bir sıra normaları Birliyin "exit-poll" keçirən təşkilat kimi akkreditasiyadan keçirilməməsinə qanunsuz əsas yarada bilər və bu normalar qanunvericiliyə zidd olduğu üçün etibarsız hesab edilməlidir. Belə ki, "Qaydalar"ın 1.3-cü bəndində "exit-poll" keçirən təşkilat kimi exit-poll sahəsində ixtisaslaşmış, müvafiq təcrübəyə malik və nüfuzlu hüquqi şəxslərin çıxış edə bilməsi və həmin təşkilatların adından "exit-poll"un keçirilməsinə cəlb edilən şəxslərin, əsasən seçki hüququ və seçki sistemi üzrə mütəxəssis, yaxud da bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan mütəxəssis olması nəzərdə tutulur. Bundan başqa "Qaydalar"ın 2.1-ci maddəsində deyilir ki, "exit-poll" keçirmək niyyətində olan təşkilatlar səsvermə gününə azı 20 gün qalmışadək akkreditasiyadan keçmək barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət təqdim etməlidir. "Qaydalar"ın 2.2.2-ci yarımbəndində isə göstərilir ki, təşkilatın "exit-poll" keçirərkən tətbiq olunmalı qaydalar, üsullar və resurslar (exit-poll keçirən şəxslərin sayı, "exit-poll" keçirilərkən istifadə üçün nəzərdə tutulmuş maddi- texniki vasitələr və s.) haqqında yazılı məlumat əlavə edilməlidir. Eyni zamanda "Qaydalar"ın 2.3-cü bndində göstərilir ki, bu müraciətə, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən onun daxil olduğu gündən başlayaraq 10 gün müddətində baxılır. “Exit poll” keçirən təşkilatın exit-poll sahəsində ixtisaslaşmış, müvafiq təcrübəyə malik olması, "exit-poll" keçirərkən tətbiq olunmalı qaydalar, üsullar və resurslar (exit-poll keçirən şəxslərin sayı, "exit-poll" keçirilərkən istifadə üçün nəzərdə tutulmuş maddi-texniki vasitələr və s.), "exit-poll"un keçirilməsinə cəlb edilən şəxslərin, əsasən seçki hüququ və seçki sistemi üzrə mütəxəssis, yaxud da bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan mütəxəssis olması tələbləri "exit-poll" un keçirilməsi üçün sərt tələblərdir və ilk dəfə "exit-poll" keçirmək istəyən hüquqi şəxslərin, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqlarını məhdudlaşdırır. Çünki bu tələb exit-poll keçirmək hüququnu mahiyyət etibarı ilə icazəli (lisenziyalı) etməklə, Konstitusiyanın 25-ci maddəsi ilə təsbit olunan hamının qanun qarşısında bərabərlik hüququnu pozur. Çünki "Qaydalar" "exit- pol" keçirmək üçün yalnız geniş təcrübəsi olan təşkilatlara icazə verir və ilk dəfə "exit-pol" keçirmək istəyən təşkilatlara bunu qadağan edir. Digər tərəfdən "Exit-poll" keçirmək mahiyyətcə sadə proses olduğundan, bu sahədə fəaliyyətlər geniş və ixtisaslaşmış təcrübə tələb etmədiyindən "exit poll"un keçirilməsi üçün "Qaydalar"da göstərilən sərt və lüzumsuz tələblərin qoyulması hüquqi məntiqə uyğun deyildir. Bunlardan başqa "Qaydalar"da "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiyadan keçirilməsi üçün sonuncu müddətin səsvermə gününə 20 gün qalmış müəyyən edilməsi və bu barədə müraciətlərə baxılması müddətinin 10 gün müəyyən edilməsi də qanunvericiliyə uyğun deyildir və "exit-poll" keçirmək istəyən təşkilatların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Belə ki, müvafiq normativ hüquqi aktlarda "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiyadan keçirilmə ilə bağlı müraciətlərin edilməsi və bu müraciətlərə baxılması ilə bağlı müddətlər nəzərdə tutulmamışdır. Digər tərəfdən Seçki Məcəlləsində müşahidəçilərin MSK-da qeydiyyatı üçün müraciətlərin son müddəti səsvermə gününə 10 gün qalmışadək və bu barədə müraciətlərə baxılması üçün isə müddətin 5 gün müəyyən edildiyi nəzərə alınsa, onda "exit poll" üçün müddətlərin yuxarıda göstərilən qaydada müəyyən edilməsi anlaşılan deyil.
  Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 12 avqust 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1299/2013 №-li qərardadı ilə iddia mümkün sayılmamışdır.
  Apellyasiya instansiya məhkəməsi qərardadını onunla əsaslandırmışdır ki, mübahisə "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.4-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq ictimai birlik kimi iddiaçının Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri, Milli Məclisə seçkilər və bələdiyyə seçkilərini müşahidə edə və “exit-poll” keçirə bilmək hüquqları ilə bağlı olduğundan və hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinə az müddət qaldığından, hazırkı mübahisəyə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin XVIII fəslinin müddəalarına uyğun icraat qaydasında baxılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin “Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə icraatın xüsusiyyətləri” adlanan 130.1-ci maddəsinə əsasən seçki (refendumda iştirak) hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı iddia ərizələri apellyasiya instansiyası məhkəməsinə Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin 112-ci maddəsində isə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətlərdən) və qərarlardan şikayət edilməsi qaydası müəyyən olunmuşdur. Qanunvericinin Seçki Məcəlləsinin 112.1-ci maddəsində təsbit etdiyi qaydaya görə seçicilər, namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, referendum üzrə təşviqat qrupları qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının vəkil edilmiş şəxsləri, müşahidəçilər, habelə seçki komissiyaları vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin (hərəkətsizliyin) baş verdiyi gündən və ya maraqlı şəxsin bu haqda məlumat aldığı gündən başlayaraq 3 gün müddətində şikayət edə bilərlər. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllədə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, iddiaçının iddia ərizəsində inzibati aktın qəbul edilməsi və ya qəbul edilməsindən imtina olunması, yaxud inzibati orqanın hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində onun hüquqlarının və qanunla qorunan maraqlarının pozulduğunu əsaslandırdığı hallarda mübahisələndirmə haqqında, məcburetmə haqqında, öhdəliklərin icrası haqqında və müəyyən hərəkətləri etməkdən çəkinməyə dair iddia mümkün sayılır. İddiaçı tərəfindən mübahisələndirilən «Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları» Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü il tarixli, 5/32 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş və "Azərbaycan" qəzetinin 122-ci sayında dərc edilmişdir. Həmin vaxtdan da iddiaçının iddia hüququ yaranmışdır. Lakin iddiaçı iddia ərizəsi ilə məhkəməyə 06 avqust 2013-cü il tarixdə, yəni qanunla müəyyən edilmiş 3 günlük müddəti buraxmaqla müraciət etmişdir.
  İddiaçı həmin qərardaddan kassasiya şikayəti verərək qərardadın ləğv edilməsini, iddianın mümkün hesab edilməsini və iddia ərizəsinin mahiyyəti üzrə baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilməsini xahiş etmişdir.
   
  Kassasiya şikayətinin dəlilləri və tərəflərin izahatları:
   
  Məhkəmə iddianın mümkünlüyünü qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin "Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə icraat" adlanan XVIII fəslində təsbit olunan müddəalar üzrə araşdırmış, həmin fəsildə təsbit olunmuş müddəalara müvafiq olaraq MSK-nın qərarından şikayət vermə müddətinin ötürülməsi səbəbindən iddia ərizəsini mümkün saymamışdır. Halbuki, bu iddia mahiyyəti və iddia predmeti baxımından İPM-nin “Normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun mübahisələndirilməsinə dair iddialar üzrə icraat” adlanan XV fəslində təsbit olunan normalar əsasında araşdırılmalı idi. Çünki İPM-nin XVIII fəslinin məzmunundan belə anlaşılır ki, bu fəsildəki normalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) konkret şəxslərin seçki hüquqlarını pozan qərarlarından və əməllərindən şikayətlərə baxılmasını tənzimləyir və bu cür şikayətlər Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq araşdırılır. Yəni, həmin fəsildə nəzərdə tutulan normalar MSK-nın seçki hüquqlarını pozan və ümumi xarakter daşımayan konkret şəxslərlə bağlı qərarlarından verilən şikayətlərin baxılmasını tənzimləyir. “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü il tarixli 5/32 saylı qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə “exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları”nın 1.3-cü; 2.1-ci; 2.3.-ci bəndlərinin və 2.2.2-ci yarımbəndinin etibarsız (qüvvədən düşmüş) hesab edilməsi barədə iddiası isə, normativ xarakterli aktın qanunauyğunluğunun yoxlanması ilə bağlıdır ki, bu da həmin iddianın İPM-nin “Normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun mübahisələndirilməsinə dair iddialar üzrə icraat” adlanan XV fəslinin müddəaları əsasında araşdırılmasını tələb edir. İndiki halda isə MSK-nın qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə “exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları” (“Qaydalar”) təsdiq edilib və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununa müvafiq olaraq bu “Qaydalar”normativ xarakterli akt hesab edilir. Yəni, MSK-nın bu qərarı seçki hüququnun pozulması ilə bağlı konkret fərdlə bağlı olmayıb, ümumi xarakter daşıyan və icrası ümumməcburi olan normalar müəyyən edən hüquqi aktın təsdiqlənməsi ilə bağlıdır. İndiki halda MSK-nın bu qərarı bütövlükdə, qəbul edilməsi MSK-nın səlahiyyətinə aid edilmiş normativ xarakterli aktın sadəcə təsdiqindən ibarətdir. Yəni, normativ-hüquqi akt kimi qanunun qəbul edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı hansı xarakter daşıyırsa, normativ xarakterli aktın təsdiq edilməsinə dair MSK-nın qərarı da eyni xarakterə malikdir. Qanunvericiliklə normativ hüquqi akt kimi qanunun Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanmasını dair icraatın Konstitusiya Məhkəməsində aparılmasını nəzərdə tutduğu kimi, normativ xarakterli aktın qanunauyğunluğunun yoxlanılması da İPM-nin XV fəslinin müddəaları əsasında apellyasiya məhkəmələrində aparılmasını nəzərdə tutmuşdur.
  Qərardaddan həm də belə nəticəyə gəlmək olur ki, növbəti seçkilərdə (məsələn 2014-cü il bələdiyyə və 2015-ci il Parlament seçkilərində) exit-pol keçirmək istəyən hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı hesab etsə ki, “Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə “exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları”nın qanunauyğunluğu yoxlanmalıdır, o halda da bu normativ xarakterli aktın yoxlanmasına dair iddia qaldırmaq mümkünsüz olacaq. Çünki, bu “Qaydalar”ın təsdiq edilməsinə dair MSK-nın qərarı 05 iyun 2013-cü ildə qəbul edilib və bu Qərardan da Seçki Məcəlləsinə və İPM-nin XVIII fəslinin tələblərinə görə həmin Qərarın qəbul edildiyi vaxtdan 3 gün müddətinə şikayət vermək olardı və təbii ki, növbəti seçkilərdə bu müddət ötürülmüş olur. Bu hal özü də bir daha Məhkəmənin bu Qərardadının nə qədər məntiqsiz və qanunsuz olduğunu göstərir.
  Beləliklə, iddiaçı hesab edir ki, Məhkəmə iddianın mümkünlüyünü İPM-nin "Normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun mübahisələndirilməsinə dair iddialar üzrə icraat" adlanan XV fəslində təsbit olunan müddəalar üzrə araşdırmaq əvəzinə, qanunsuz olaraq həmin Məcəllənin "Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə icraat" adlanan XVIII fəslində təsbit olunan müddəalar üzrə araşdırmış, bununla da bu iş üzrə tətbiq edilməli qanunu deyil, tətbiq edilməli olmayan qanunu tətbiq etməklə qanunsuz və əsassız qərar qəbul etmişdir.
  İddiaçının nümayəndəsi kassasiya şikayətinin məzmunu ilə eyni məzmunlu izahat verərək şikayətin təmin olunmasını xahiş etdi.
  İddiaçının vəkili nümayəndənin izahatında göstərilənləri təsdiq edərək şikayətin təmin olunmasını xahiş etdi.
  Cavabdehin nümayəndəsi və vəkili kassasiya şikayətinə etiraz edərək şikayətin təmin olunmadan, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərardadının dəyişdirilmədən saxlanmasını xahiş etdi.
   
  Hüquqi məsələlər:
   
  Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra - İPM) 1.1-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllə inzibati hüquq münasibətləri ilə bağlı mübahisələrin məhkəmə aidiyyətini, həmin mübahisələrə məhkəmədə baxılmasının və həll edilməsinin prosessual prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edir.
  Həmin Məcəllənin 2.2-ci maddəsinə əsasən inzibati məhkəmə icraatı qaydasında, həmin normada təsbit edilmiş digər mübahisələrlə yanaşı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər istisna olmaqla, normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun yoxlanılmasına dair iddialara (qanunauyğunluq haqqında iddia) da baxılır (2.2.6). Normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun yoxlanılmasına dair iddialara İPM-in XV fəslinin qaydalarına uyğun olaraq baxılır.
  İPM-in 2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş iddia növlərinin dairəsi həmin normada göstərilənlərlə məhdudlaşmır. Belə ki, İPM-də siyasi partiyalar və kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı mübahisələrə dair işlərə (İPM-in, müvafiq olaraq XVI, XVII fəsilləri), seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlərə (İPM-in XVIII fəsli) baxılmasının xüsusi icraat qaydaları müəyyən edilmişdir.
  İddia ərizəsinin məzmunundan və ərizəyə əlavə olunmuş sənədlərdən göründüyü kimi ictimai birlik olan iddiaçı ilk dəfə olaraq 09 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində, 2014-cü ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində və 2015-ci ilin noyabrında keçiriləcək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə "exit-poll" keçirmək istədiyini bəyan edir. Bunun üçün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasında "exit-poll" keçirən təşkilat kimi akkreditasiyadan keçməlidir. Lakin o, hesab edir ki, «Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə "exit-poll" keçirən təşkilatların akkreditasiya qaydaları»nın (bundan sonra "Qaydalar" adlandırılacaq) bir sıra normaları Birliyin "exit-poll" keçirən təşkilat kimi akkreditasiyadan keçirilməməsinə qanunsuz əsas yarada bilər və bu normalar qanunvericiliyə zidd olduğu üçün etibarsız hesab edilməlidir.
  «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunun 1.0.3-cü maddəsinə əsasən normativ xarakterli akt – bu Konstitusiya Qanununda nəzərdə tutulan dövlət və ya yerli özünüidarə orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəddir.
  Həmin Qanunun 4.1, 4.1.2-ci maddələrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarları, təlimatları və izahları Azərbaycan Respublikasının normativ xarakterli aktlarıdır.
  İPM-in XV fəslinin müddəalarına görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinə uyğun olaraq yoxlanılması Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin müstəsna səlahiyyətinə aid edilmiş normativ xarakterli aktlar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə orqanları tərəfindən qəbul edilmiş normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun yoxlanılmasına və onların etibarsız (qüvvədən düşmüş) hesab edilməsinə dair iddia qaldırıla bilər (122.1). İddia ərizəsi bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş aidiyyət qaydalarına uyğun olaraq müvafiq apellyasiya instansiyası məhkəməsinə verilir (122.3). Normativ xarakterli aktların qanunauyğunluğunun mübahisələndirilməsinə dair iddialar üzrə inzibati məhkəmə icraatı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş müvafiq prosessual qaydalar əsasında həyata keçirilir (122.7).
  İddiaçı kassasiya şikayətində haqlı olaraq qeyd edir ki, cavabdehin qərarı seçki hüququnun pozulması ilə bağlı konkret fərdlə bağlı olmayıb, ümumi xarakter daşıyan, məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş hüquqi aktın təsdiqlənməsi ilə bağlıdır. İddiaçı cavabdeh tərəfindən qəbul və təsdiq edilən normativ xarakterli aktın bəzi müddəalarının qanunauyğunluğunu mübahisələndirmiş, onun seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı cavabdehin qərarından və ya hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iddia verməmişdir.
  Məhkəmə kollegiyası qeyd edir ki, iddia tələbi özündə iddiaçının seçki hüquqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı halları ehtiva etsə də, iddiaçı cavabdehin fərdi xarakterli (inzibati) aktını deyil, özündə məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulan normativ xarakterli aktını mübahisələndirdiyindən həmin iddiaya İPM-in XVIII fəslinin deyil, İPM-in XV fəslinin müddəalarına uyğun olaraq baxılmalıdır.
  Hazırkı mübahisəyə İPM-in XVIII fəslinin müddəalarına uyğun icraat qaydasında baxılmalı olduğuna dair apellyasiya instansiya məhkəməsi düzgün nəticəyə gəlməmiş, prosessual qanunun tətbiqində səhvə yol vermişdir.
  Apellyasiya instansiya məhkəməsinin qərardadının ləğv edilməsi hissəsində kassasiya şikayəti əsaslıdır.
  Kassasiya şikayətinin iddianın mümkün hesab edilməsi və iddia ərizəsinin mahiyyəti üzrə baxılması üçün apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərilməsinə dair hissəsini məhkəmə kollegiyası əsaslı hesab etmir. Belə ki, hazırkı iddiaya İPM-in XV fəslinin müddəalarına uyğun olaraq baxılmalı olduğundan, lakin həmin növ iddianın mümkünlük şərtləri apellyasiya instansiya məhkəməsinin yoxlama predmeti olmadığından, İPM-də bununla bağlı təsbit edilmiş prosessual hərəkətlər həmin məhkəmə tərəfindən aparılmalı və yalnız bundan sonra, bunun üçün əsaslar olduqda, iddiaya mahiyyəti üzrə baxılmalıdır.
  Beləliklə, hazırkı iş apellyasiya instansiyası məhkəməsinə sonrakı prosessual hərəkətlərin aparılması üçün göndərilməlidir.
  Yuxarıda göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 96, 98-ci maddələrini rəhbər tutub məhkəmə kollegiyası
   
  q ə r a r a   a l d ı:
   
  İddiaçı «Hüquq və İnkişaf» İctimai Birliyinin kassasiya şikayəti qismən təmin olunsun.
  Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 12 avqust 2013-cü il tarixli 2-1inz(103)-1299/2013 №-li qərardadı ləğv edilsin.
  İş sonrakı prosessual hərəkətlərin aparılması üçün həmin məhkəməyə göndərilsin.
  Kassasiya şikayəti qalan hissədə təmin olunmasın.
  Qərar qətidir.
   
  Sədrlik edən:                         imza                          İ.K.Hüseynov
  Hakimlər:                              imza                          N.İ.Rəsulbəyova
                                                  imza                          R.S.Nəbizadə
  Əsli ilə düzdür:
  Hakim İlqar Hüseynov
Baxılıb: 1203
Paylaş